آزمون دیکسون

فرض اصلی آزمون دیکسون این است که همه مشاهدات صحیح به یک توزیع نرمال تعلق…