توصیه های BIPM 1980 بر اساس ISOراهنما (GUM)

اساس ISO GUM توصیه INC-1، 1980 است. عدم قطعیت در نتیجه یک اندازه گیری به…