رد یک ابزار بعد از کالیبراسیون

رد یک ابزار بعد از کالیبراسیون اگر واریانس ترکیبی، نوع خاصی از ابزار از قبل…