روش اندازه گیری مرجع اولیه

روش اندازه گیری مرجع مورد استفاده برای به دست آوردن نتیجه اندازه گیری بدون ارتباط…