عدم قطعیت استاندارد ترکیبی

پس از تبدیل منابع عدم قطعیت به معادل‌های انحراف استاندارد، زمان آن رسیده است که…