تعاریف مربوط به اندازه گیری

اندازه گیری اندازه گیری مجموعه عملیاتی است که هدف آن تعیین مقدار یک کمیت خاص…