رویکرد برآورد عدم قطعیت

رویکرد برآورد عدم قطعیت از سال 1990 به بعد رویکرد سنتی خطا به رویکرد برآورد…