متدها چطور می بایست صحه گذاری شوند؟

متدها چطور می بایست صحه گذاري شوند؟ چه کسانی صحه گذاری متد را انجام می…