تعاریف قواعد تصمیم گیری

تعاریف قواعد تصمیم گیری برای این نوشته، JCGM106:2012 “ارزشیابی داده های اندازه گیری-نقش عدم قطعیت…