تفکر مبتنی بر ریسک در استاندارد 17025

ریسک در استاندارد 17025 بخش جدیدی متضمن مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک اضافه شده است…