تحليل ماركوف

تحليل ماركوف بررسي اجمالی تحليل ماركوف در شرايطي استفاده مي شود كه حالت آينده سيستم…