سیستم بین المللی یکاها

سیستم بین المللی یکاها عبارت است از: سیستم کمیت ها بر اساس هفت کمیت پایه:…