سیستم مقادیر

سیستم مقادیر ، مجموعه ای از کمیت ها همراه با مجموعه ای از معادلات غیر…