آزمایش صحت مشاهدات

انحراف استاندارد S، جذر واریانس ادغام شده، همچنین ممکن است برای آزمایش صحت مشاهدات انجام…