صحه گذاری نرم افزار اندازه گیری

فناوری‌های ابزار اندازه‌گیری فعلی از برنامه‌های نرم‌افزاری برای تعیین مقادیر کمیت اندازه‌گیری شده استفاده می‌کنند.…