صحه گذاری متد چیست؟

صحه گذاری متد چیست؟ تعاریف تعاریف صحه گذاری متد از سه سند بین المللی در…