کنترل کیفیت نمونه برداری

ارتباط بین صحه گذاری و کنترل کیفیت بعد از تخمین عدم قطعیتی که باعث می…