چه زمانی می بایست متدها صحه گذاری یا تصدیق شوند؟

چه زمانی می بایست متدها صحه گذاری یا تصدیق شوند؟ صحه گذاری یا تصدیق صحه…