استفاده از داده های صحه گذاری در طراحی کنترل کیفیت

استفاده از داده های صحه گذاری در طراحی کنترل کیفیت مقدمه  معناي اصطلاح «تضمین کیفیت»…