عدم قطعیت

عدم قطعیت اندازه گیری، پراکندگی مقادیری را مشخص می کند که به طور منطقی می…