انتخاب ورودی ها برای تنظیم عدم قطعیت هدف

انتخاب ورودی ها برای تنظیم عدم قطعیت هدف جایی که نوعاً در مشخصات فنی و…