عدم قطعیت شمارش میکروبیولوژیکی

مثال‌های ارائه‌شده برای نشان دادن راه‌هایی برای اجرای سیاست‌های A2LA برای تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری…