نحوه محاسبه هیسترزیس برای بودجه عدم قطعیت خود

نحوه محاسبه هیسترزیس برای بودجه عدم قطعیت خود مقدمه هیسترزیس (پسماند) منبع عدم قطعیت است…