عدم قطعیت و MSA

تفاوت عمده بین عدم قطعیت و MSA این است که تمرکز MSA بر درک فرآیند…