تحليل علت ريشه ای (RCA)

تحليل علت ريشه ای (RCA) بررسي اجمالی تحليل خسارات عمده براي جلوگيري از بازتكرار آن…