عملکرد سیستم

همانند عملکرد فرآیند، عملکرد سیستم اندازه‌گیری اثر خالص همه منابع مهم و قابل تعیین تغییرات…