معنای کیفیت و بهبود کیفیت

ممکن است کیفیت را به طرق مختلف تعریف کنیم. اکثر مردم درک مفهومی از کیفیت…