متدها چطور می بایست صحه گذاری شوند؟

متدها چطور می بایست صحه گذاری شوند؟ چه کسانی صحه گذاری متد را انجام می…