محاسبه درستی سیم پیچ جریان

سیم پیچ 5500A/COIL یک سیم پیچ جریان 50 دور است که به عنوان تجهیز جانبی…