فواصل اطمینان و ریسک در اندازه گیری

فواصل اطمینان و ریسک در اندازه گیری هنگام انجام آزمون ها، انتظار داریم در نتایج…