قابلیت ردیابی اندازه شناختی

قابلیت ردیابی اندازه شناختی، ویژگی یک نتیجه اندازه گیری که به موجب آن نتیجه می…