قواعد تصمیم گیری چیست؟

قواعد تصمیم گیری چیست ؟ جهت پاسخ به اینکه قواعد تصمیم گیری چیست باید گفت:…