قوانین انتشار عدم قطعیت

قوانین انتشار جهت تخمین عدم قطعیت انتشار عدم قطعیت انتشار عدم قطعیت روشی است که…