مترولوژی

علم اندازه گیری و کاربرد آن را مترولوژی گویند (VIM 2.2) مترولوژی تمام جنبه های…