میانگین اندازه گیری (متغیر وابسته)

جهت برآورد میانگین اندازه گیری در مورد اندازه گیری های مکرر، تخمین y ممکن است…