نسبت عدم قطعیت آزمون

نحوه محاسبه نسبت عدم قطعیت آزمون نسبت عدم قطعیت آزمون یا TUR یک اصطلاح رایج…