تبدیل عدم قطعیت به معادل انحراف استاندارد

پس از انتخاب یک توزیع احتمال، می­توانید معادله مورد نیاز برای تبدیل هر عامل عدم…