آزمون مربع خی

آزمون مربع خی فراوانی ها را مورد بررسی قرار می دهد.، یعنی تعداد دفعاتی که…