تجزیه و تحلیل مسائل اندازه گیری

درک تغییرات اندازه‌گیری و سهمی که در تغییرات کل می‌کند، باید گامی اساسی در حل…