در نظر نگرفتن عدم قطعیت اندازه­ گیری در قاعده تصمیم گیری

مشکل قواعد تصمیم­ گیری که عدم قطعیت اندازه­ گیری را در نظر نمی­ گیرند بیانیه­…