مصاحبه ساختار يافته يا نيمه ساختار يافته

مصاحبه ساختار يافته يا نيمه ساختاريافته بررسی اجمالی در مصاحبه ساختار يافته، شخص مصاحبه شونده…