تجزیه و تحلیل مطالعات بایاس

برای مطالعات بایاس باید در نظر داشت، اگر بایاس از نظر آماری غیر صفر باشد،…