اندازه ده

غالباً کمیت تحت اندازه‌گیری را اندازه ده می نامند (کمیت خاص مشمول اندازه‌گیری).کمیت خاص: کمیت…