منابع خطا وعدم قطعیت

منابع خطا وعدم قطعیت خطاها و عدم قطعیت ها از کجا ناشی می شوند موارد…