واریانس ادغام شده

واریانس ادغام شده، میانگین حسابی تعدادی از واریانس ها است که درجات آزادی مربوط به…