تعاریف عدم قطعیت

تعاریف عدم قطعیت تعاریف زیر بر اساس تعاریف موجود در ASME B89.7.3.1-2001 ، VIM ،…