کمیت چیست؟

کمیت ، ویژگی یک پدیده، جسم یا ماده است که ممکن است با توجه به…