نشان دهی تجهیز

اکثر اندازه گیری ها بر اساس نشان دهی ارائه شده توسط ابزار اندازه گیری یا…