نمودار ساقه و برگ

هیچ دو واحدی از محصول تولید شده توسط یک فرآیند یکسان نیستند. برخی از تغییرات…