نمودار c chart

نمودار c chart نمودار کنترلی می باشد که تعداد  وقایع مشخص یک رویداد در زمان…